Kategorija: Naujienos

Pasidalinkite su kitais

Lyčių lygybė

ES TEISĖS AKTAI

Lyčių lygybė

1975 m. vasario 10 d. Tarybos Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo

Direktyva 2002/73/EB, iš dalies keičianti direktyvą 76/207/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų)

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB (įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo)

Direktyva (97/80/EC) (dėl įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl lyties bylose)

Direktyva 96/97/EC, iš dalies keičianti direktyvą 86/378/EEC (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose)

Tėvystės atostogų direktyva (96/34/EC)

Direktyva 92/85/EEC (moterų apsauga nėštumo laikotarpiu)

Direktyva 86/613/EEC (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, kurie verčiasi savarankiška darbo veikla)

Direktyva 86/378/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose )

Direktyva 79/7/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje)

Direktyva 76/207/EEB (dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu) 

Vienodo darbo užmokesčio direktyva (75/117/EEB)

Rasės direktyva (2000/43/EB) (įgyvendinanti vienodų sąlygų taikymo principą asmenims nepaisant jų rasės arba etninės priklausomybės) 

Taip pat skaitykite

Meniu